niedziela, 14 lipca 2024 r. imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Święty Józefie, dany za ojca Synowi Bożemu,
wspieraj nas w naszym zatroskaniu o rodzinę,
o zdrowie i pracę, po wszystkie
dni naszego życia i racz nas wspomagać
w godzinę śmierci naszej.

Multimedia

Msza św. - niedziela 11:30

Tekst integralny modlitw ujednoliconych uchwałą nr 26/386/2020 oraz 28/386/2020 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 28 sierpnia 2020 r.


        

                                                                             


Aniele Boży (Modlitwa do Anioła Stróża)


Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 Za odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust cząstkowy (Wykaz odpustów, nad. 18, s. 69).


Anioł Pański

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…

 

P. Oto ja, służebnica Pańska.

W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo…

 

P. A Słowo ciałem się stało.

W. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…

 

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

albo:

Módlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

albo:

Módlmy się. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Za odmówienie modlitwy "Anioł Pański" rano, w porze południowej albo pod wieczór z przepisanymi wersetami i modlitwą można uzyskać odpust cząstkowy (Wykaz odpustów, nad. 17 § 2.1, s. 64-65). Uwaga: Jeśli po zatwierdzonym tekście z Wykazu odpustów dodaje się według uznania doksologię "Chwała Ojcu..." oraz "Wieczny odpoczynek", to formułę za zmarłych należy poprzedzić specjalną formułą oddzielającą, np. "Módlmy się za zmarłych." albo "Za zmarłych". Odnośnie do doksologii "Chwała Ojcu", nie ma normy dotyczącej jej powtarzania, pozostawia się to prywatnej pobożności. W Okresie Wielkanocnym zamiast modlitwy "Anioł Pański" odmawia się antyfonę "Królowo nieba, wesel się, alleluja".


Koronka do Miłosierdzia Bożego

do odmawiania na zwykłej cząstce różańca

Na początku:

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach, 1 raz:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach, 10 razy:

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie, 3 razy:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

W wersecie "Miej miłosierdzie dla nas i całego świata" (wersja dostosowana do norm języka polskiego i tak zatwierdzona) można w śpiewie stosować oryginalne brzmienie "świata całego"

 

Królowo nieba, wesel się, alleluja

 

Antyfona maryjna używana zamiast "Anioł Pański" w Okresie Wielkanocy

 

wersja I

 

Królowo nieba, wesel się, alleluja,

bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,

zmartwychpowstał, jak powiedział, alleluja.

Módl się za nami do Boga. Alleluja.

 

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Za odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust cząstkowy (Wykaz odpustów, nad. 17 § 2.1, s. 64-65.)

 

albo wersja II przeznaczona do śpiewu

 

Wesel się, Królowo miła,

bo Ten, któregoś zrodziła,

 zmartwychwstał Pan nad panami;

módl się do Niego za nami! Alleluja, alleluja!

 

Ciesz się i wesel się w niebie,

proś Go za nami w potrzebie,

byśmy się też tam dostali

i na wiek wieków śpiewali: Alleluja, alleluja!

Źródło: Siedl.

Litania do Chrystusa, Kapłana i Ofiary

 

Kyrie eleison.

 Christe, eleison.

Kyrie eleison.

 

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Jezu, Kapłanie i Ofiaro, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Kapłanie wieczny na wzór Melchizedeka,

Jezu, Kapłanie posłany przez Boga dla głoszenia Dobrej Nowiny ubogim,

Jezu, Kapłanie, Ty na Ostatniej Wieczerzy ustanowiłeś wzór wieczystej Ofiary,

Jezu, Kapłanie żyjący na wieki, aby się wstawiać za nami,

Jezu, Kapłanie, Ciebie Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą,

Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,

Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,

Jezu, Kapłanie naszej wiary,

Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,

Jezu, Kapłanie prawdziwego kultu,

Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,

Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,

Jezu, Kapłanie wierny i miłosierny,

Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,

Jezu, Kapłanie doskonały na wieki,

Jezu, Kapłanie, Ty przez Krew własną wszedłeś do nieba,

Jezu, Kapłanie, Ty nas wprowadziłeś na nową drogę,

Jezu, Kapłanie, Ty nas umiłowałeś i obmyłeś z grzechów Krwią swoją,

Jezu, Kapłanie, Ty wydałeś samego siebie jako dar i ofiarę dla Boga,

Jezu, Ofiaro Boga i ludzi, Jezu, Ofiaro święta i niepokalana,

Jezu, Ofiaro przebłagalna, Jezu, Ofiaro pokój przynosząca,

Jezu, Ofiaro przebłagania i chwały,

Jezu, Ofiaro pojednania i pokoju,

Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,

Jezu, Ofiaro wiecznie żywa,

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie,

 

Od lekkomyślnego przyjęcia święceń,

Od grzechu świętokradztwa,

Od ducha nieumiarkowania,

Od nieuczciwego zysku,

Od grzechu symonii,

Od nieuczciwego zarządzania dobrami kościelnymi,

Od umiłowania świata i jego marności,

Od niegodnego sprawowania Twoich świętych misteriów,

 

Przez Twoje wieczne kapłaństwo,

Przez święte namaszczenie, mocą którego Bóg Ojciec uczynił Cię Kapłanem,

Przez Twego kapłańskiego ducha,

Przez posługiwanie, którym wsławiłeś na ziemi Twojego Ojca,

Przez krwawą ofiarę z samego siebie, raz złożoną na krzyżu,

Przez tę samą Ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,

Przez Boską władzę, którą w sposób niewidzialny pełnisz za pośrednictwem Twoich kapłanów,

 

Prosimy Cię, abyś całe duchowieństwo zachował w świętej pobożności, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś dał swojemu ludowi pasterzy według Twego Serca,

Prosimy Cię, abyś ich napełnił duchem Twojego kapłaństwa,

Prosimy Cię, aby usta kapłanów strzegły wiedzy,

Prosimy Cię, abyś posłał na swoje żniwo wiernych robotników,

Prosimy Cię, abyś pomnożył liczbę świętych szafarzy Twoich misteriów,

Prosimy Cię, abyś dał im ducha wiernej służby według Twojej woli,

Prosimy Cię, abyś im udzielił łagodności w posłudze, umiejętności w działaniu i wytrwałości w modlitwie,

Prosimy Cię, aby na każdym miejscu krzewili cześć Najświętszego Sakramentu,

Prosimy Cię, abyś przyjął do radości wiecznej tych, którzy wiernie Tobie służyli.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie

Jezu, Kapłanie, usłysz nas

Jezu, Kapłanie, wysłuchaj nas

 

Módlmy się. Boże, Uświęcicielu i Opiekunie swojego Kościoła, wzbudź przez Twojego Ducha godnych i wiernych szafarzy świętych misteriów, aby dzięki ich posługiwaniu i przykładowi lud chrześcijański, przez Ciebie wspierany, szedł drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

albo:

Módlmy się. Boże, Ty dla Twojej chwały i dla zbawienia ludzkości ustanowiłeś Chrystusa najwyższym i wiecznym Kapłanem, spraw, aby lud, który On nabył dla Ciebie Krwią swoją, z uczestnictwa w Ofierze Eucharystycznej czerpał moc płynącą z Jego Krzyża i Zmartwychwstania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.

Źródło: Anamnesis 93, s. 22-23 (poprawiono błąd literowy ("pośrednictwm"). Uwaga: wersja z książki Jana Pawła II "Dar i tajemnica" ulega przedawnieniu, nowe tłumaczenie jest oficjalnym tekstem zatwierdzonym przez Stolicę Świętą. Wezwania "Módlmy się" wg uchwały nr 26/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020

 

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

 

Kyrie eleison.

Christe, eleison.

Kyrie eleison.

 

Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, - wybaw nas.

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,

Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,

Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,

Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,

Krwi Chrystusa, otucho umierających,

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

 

P. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.

W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

 

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, + daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Źródło: Liturgia Godzin. Wezwania "Kyrie... Christe..." na początku litanii oraz skrót "P." w wersecie końcowym wg uchwały ujednolicającej nr 26/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020.

 

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

 

Kyrie eleison.

Christe, eleison.

Kyrie eleison.

 

Jezu, usłysz nas. - Jezu, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego,

Jezu, odblasku Ojca,

Jezu, jasności światła wiecznego,

Jezu, królu chwały,

Jezu, słońce sprawiedliwości,

Jezu, Synu Maryi Panny,

Jezu najmilszy,

Jezu przedziwny,

Jezu, Boże mocny,

Jezu, Ojcze na wieki,

Jezu, wielkiej rady zwiastunie,

Jezu najmożniejszy,

Jezu najcierpliwszy,

Jezu najposłuszniejszy,

Jezu cichy i pokornego serca,

Jezu, miłośniku czystości,

Jezu, miłujący nas,

Jezu, Boże pokoju,

Jezu, dawco żywota,

Jezu, cnót przykładzie,

Jezu, pragnący dusz naszych,

Jezu, Boże nasz,

Jezu, ucieczko nasza,

Jezu, Ojcze ubogich,

Jezu, skarbie wiernych,

Jezu, dobry pasterzu,

Jezu, światłości prawdziwa,

Jezu, mądrości przedwieczna,

Jezu, dobroci nieskończona,

Jezu, drogo i życie nasze,

Jezu, wesele Aniołów,

Jezu, królu Patriarchów,

Jezu, mistrzu Apostołów,

Jezu, nauczycielu Ewangelistów,

Jezu, męstwo Męczenników,

Jezu, światłości Wyznawców,

Jezu, czystości Dziewic,

Jezu, korono Wszystkich Świętych,

Bądź nam miłościw, - przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, - wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, - wybaw nas, Jezu.

Od grzechu każdego,

Od gniewu Twego,

Od sideł szatańskich,

Od ducha nieczystości,

Od śmierci wiecznej,

Od zaniedbania natchnień Twoich,

Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,

Przez Narodzenie Twoje,

Przez Dziecięctwo Twoje,

Przez najświętsze życie Twoje,

Przez trudy Twoje,

Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,

Przez krzyż i opuszczenie Twoje,

Przez omdlenie Twoje,

Przez śmierć i pogrzeb Twój,

Przez Zmartwychwstanie Twoje,

Przez Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,

Przez radości Twoje,

Przez chwałę Twoją,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami, Jezu.

Jezu, usłysz nas. - Jezu, wysłuchaj nas.

 

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone"; + daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, * abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.

 

Albo:

 Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, * albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.

Źródło: Liturgia Godzin. Wezwania "Kyrie... Christe..." na początku litanii oraz wezwanie "Módlmy się" w drugiej oracji wg uchwały ujednolicającej nr 26/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020.

 

Litania do Najświętszego Sakramentu

 

Kyrie eleison.

Christe, eleison.

Kyrie eleison.

 

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Chlebie żywy, któryś zstąpił z nieba,

Boże ukryty i Zbawicielu,

Pszenico wybranych,

Hostio święta,

Hostio żywa,

Hostio Bogu przyjemna,

Pokarmie Aniołów,

 Manno ukryta,

Ofiaro czysta,

Ofiaro nieustająca,

Baranku bez skazy,

Ołtarzu najczystszy,

Pokarmie i uczto,

Kielichu błogosławieństwa,

Kapłanie i Ofiaro,

Tajemnico wiary,

Sakramencie pobożności,

Więzi miłości,

Pamiątko cudów Bożych,

Chlebie nadprzyrodzony,

Bezkrwawa Ofiaro,

Najświętsze i najwznioślejsze misterium,

Boskie lekarstwo nieśmiertelności,

Najpotężniejszy fundamencie łask,

Wzniosły i czcigodny Sakramencie,

Ofiaro najświętsza ze wszystkich,

Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami,

Niebiańskie lekarstwo, chroniące nas przed grzechami,

Najświętsza pamiątko Męki Pańskiej,

Cudzie zadziwiający ponad wszystko,

Darze przekraczający wszelką pełnię,

Szczególna pamiątko Bożej miłości,

Nieskończona skarbnico Bożych bogactw,

Budzący bojaźń i ożywiający Sakramencie,

Umocnienie dusz świętych,

Najsłodsza uczto, w której posługują Aniołowie,

Prawdziwa Ofiaro przebłagalna za żywych i umarłych,

Pokarmie na drogę dla umierających w Panu,

Zadatku przyszłej chwały,

 

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie,

Od niegodnego przyjmowania Ciała i Krwi Twojej,

Od pożądliwości ciała,

Od pożądliwości oczu,

Od pychy tego świata,

Od wszelkiej okazji do grzechu,

 

Przez Twoje pragnienie spożywania Paschy z uczniami,

 Przez największą pokorę, z jaką obmyłeś uczniom nogi,

Przez najgorętszą miłość, z którą ustanowiłeś ten Boski Sakrament,

Przez Twoją drogocenną Krew, którą pozostawiłeś nam na ołtarzu,

Przez pięć ran Twojego najświętszego Ciała, które dla nas przyjąłeś,

 

Prosimy Cię my, grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś wzmocnił w nas i zachował wiarę, cześć i nabożeństwo do tego przedziwnego Sakramentu,

Prosimy Cię, abyś doprowadził nas poprzez szczerą spowiedź do częstego przyjmowania Eucharystii,

Prosimy Cię, abyś uwolnił nas od wszelkich błędów, wiarołomstwa i ślepoty serca,

Prosimy Cię, abyś nam udzielił drogocennych i niebiańskich owoców tego Najświętszego Sakramentu,

Prosimy Cię, abyś tym niebiańskim pokarmem na drogę umocnił nas w godzinę śmierci.

Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

 

Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.

Źródło: Anamnesis 93, s. 24-25. Dodano skrót "W." przed "Amen", ujednolicając z pozostałymi litaniami.

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Kyrie eleison.

Christe, eleison.

Kyrie eleison.

 

Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,

Serce Jezusa, świątynio Boga,

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,

Serce Jezusa, włócznią przebite,

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam,

Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

 

P. Jezu cichy i pokornego serca.

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

 

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, † daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen.

Źródło: Liturgia Godzin. Wezwania "Kyrie... Christe..." na początku litanii oraz skrót "P." w wersecie końcowym wg uchwały ujednolicającej nr 26/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020.

 

Litania do świętego Józefa

Kyrie eleison.
Christe, eleison.
Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa,
Sługo zbawienia,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

P. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Źródło: Liturgia Godzin. Wezwania "Kyrie... Christe..." na początku litanii oraz skrót "P." w wersecie końcowym wg uchwały ujednolicającej nr 26/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020.

 

Litania do Świętych

 

Litania na nabożeństwa błagalne

Ilekroć w poszczególnych częściach litanii przewidziane są dwie formuły oznaczone literami A i B, celebrans lub kantorzy mogą wybrać jedną z nich. W wykazie świętych można na właściwym miejscu włączyć pewne imiona świętych, np. patronów, tytułu kościoła, założycieli diecezji i zakonów itp. Podobnie w czasie nabożeństw błagalnych w różnych potrzebach można dodać wezwania dostosowane do okoliczności.

 

I. BŁAGANIA DO BOGA

Albo A

Panie, zmiłuj się nad nami. - Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami. - Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami. - Panie, zmiłuj się nad nami.

Albo B

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

II. WEZWANIA DO ŚWIĘTYCH

 

Święta Maryjo, - módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święci Michale, Gabrielu i Rafale, - módlcie się za nami.

Wszyscy święci Aniołowie,

 

Patriarchowie i Prorocy

 

Święty Abrahamie, - módl się za nami.

Święty Mojżeszu,

Święty Eliaszu,

Święty Janie Chrzcicielu,

Święty Józefie,

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, - módlcie się za nami.

 

Apostołowie i Uczniowie

 

Święci Piotrze i Pawle, - módlcie się za nami.

Święty Andrzeju, - módl się za nami.

Święci Janie i Jakubie, - módlcie się za nami.

Święty Tomaszu, - módl się za nami.

Święty Mateuszu,

Wszyscy święci Apostołowie, - módlcie się za nami.

Święty Łukaszu, - módl się za nami.

Święty Marku,

Święty Barnabo,

Święta Mario Magdaleno,

Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, - módlcie się za nami.

 

Męczennicy

 

Święty Szczepanie, - módl się za nami.

Święty Ignacy Antiocheński,

Święty Polikarpie,

Święty Justynie,

Święty Wawrzyńcze,

Święty Cyprianie,

Święty Bonifacy,

Święty Wojciechu,

Święty Stanisławie,

Święty Tomaszu Becket,

Święci Janie i Tomaszu z Anglii, - módlcie się za nami.

Święty Pawle z Japonii, - módl się za nami.

Święci Izaaku i Janie z Ameryki, - módlcie się za nami.

Święty Piotrze z Polinezji, - módl się za nami.

Święty Karolu z Ugandy,

Święte Perpetuo i Felicyto, - módlcie się za nami.

Święta Agnieszko, - módl się za nami.

Święta Mario Goretti,

Wszyscy święci Męczennicy, - módlcie się za nami.

 

Biskupi i Doktorzy Kościoła

 

Święci Leonie i Grzegorzu, - módlcie się za nami.

Święty Ambroży, - módl się za nami.

Święty Hieronimie,

Święty Augustynie,

Święty Atanazy,

Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu, - módlcie się za nami.

Święty Janie Chryzostomie, - módl się za nami.

Święty Marcinie,

Święty Patryku,

Święci Cyrylu i Metody, - módlcie się za nami.

Święty Karolu Boromeuszu, - módl się za nami.

Święty Franciszku Salezy,

Święty Piusie Dziesiąty,

 

Kapłani i Zakonnicy

 

Święty Antoni,

Święty Benedykcie,

Święty Bernardzie,

Święci Franciszku i Dominiku, - módlcie się za nami.

Święty Tomaszu z Akwinu, - módl się za nami.

Święty Ignacy z Loyoli,

Święty Franciszku Ksawery,

Święty Stanisławie Kostko,

Święty Wincenty à Paulo,

Święty Janie Mario Vianneyu,

Święty Janie Bosko,

Święta Katarzyno Sieneńska,

Święta Tereso od Jezusa,

Święta Różo z Limy,

 

Świeccy

 

Święty Ludwiku,

Święty Kazimierzu,

Święta Moniko,

Święta Jadwigo,

Święta Elżbieto Węgierska,

Wszyscy Święci i Święte Boże, - módlcie się za nami.

 

III. WEZWANIA DO CHRYSTUSA

Albo A

Bądź nam miłościw, - wybaw nas, Panie.

Od zła wszelkiego,

Od każdego grzechu,

Od zasadzek szatana,

Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,

Od śmierci wiecznej,

Przez Twoje wcielenie,

Przez Twoje narodzenie,

 Przez Twój chrzest i post święty,

Przez Twój krzyż i mękę,

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,

Przez Twoje święte zmartwychwstanie,

Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,

Przez zesłanie Ducha Świętego,

Przez Twoje przyjście w chwale.

 

Albo B

Chryste, Synu Boga żywego, - zmiłuj się nad nami.

Chryste, który na ten świat przyszedłeś,

Chryste, który zostałeś ukrzyżowany,

Chryste, który śmierć za nas przyjąłeś,

Chryste, który zostałeś pogrzebany,

Chryste, który zmartwychwstałeś,

Chryste, który wstąpiłeś do nieba,

Chryste, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów,

Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca,

Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

 

 IV. BŁAGANIA W RÓŻNYCH POTRZEBACH

Albo A

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, - wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty,

Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie,

Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,

Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi,

 

Albo B

Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, - wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba,

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,

Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny,

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę,

Zawsze odmawia się C

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, - wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności, Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa,

Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii,

 

V. ZAKOŃCZENIE

Albo A

Chryste, usłysz nas. - Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas. - Chryste, wysłuchaj nas.

Albo B

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

 

Modlitwa

Boże, ucieczko nasza i mocy, Ty jesteś źródłem pobożności, † wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła * i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. Albo: Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, † okaż nam swoje miłosierdzie * i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

Źródło: Liturgia Godzin. Tytuł "Litania do Świętych" wg uchwały ujednolicającej nr 26/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020. W Litanii do Świętych przed oracjami końcowymi nie ma wezwania "Módlmy się".

 

Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny

 

Kyrie eleison.

Christe, eleison.

Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, - módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,

Matko Kościoła,

Matko miłosierdzia,

Matko łaski Bożej,

Matko nadziei,

Matko nieskalana,

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Przybytku Ducha Świętego,

Przybytku chwalebny,

Przybytku sławny pobożności,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pociecho migrantów,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo wniebowzięta,

Królowo różańca świętego,

Królowo rodzin,

Królowo pokoju,

Królowo Polski,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

 

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

***

Werset i orację można według uznania dostosować do okresu liturgicznego

W okresie Adwentu

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

W. I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się. Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, † spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, * w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

W okresie Narodzenia Pańskiego

P. Po porodzeniu, Panno, nienaruszoną zostałaś.

W. Bogurodzico, przyczyń się za nami.

Módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, † spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, * przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą żyje na wszystkie wieki wieków. W. Amen.

 

W Okresie Wielkanocy

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, † spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, * osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

***

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O, Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Źródło: Liturgia Godzin. Wezwania "Kyrie... Christe..." na początku litanii, skrót "P." w wersecie końcowym, modlitwy okresowe oraz Antyfona "Pod Twoją obronę" i Modlitwa św. Bernarda wg uchwały ujednolicającej nr 26/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020.

 

Litania z obrzędu koronacji wizerunków Najświętszej Maryi Panny

 

Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

Christe, eleison. Christe, eleison.

Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Wybrana Córko Boga Ojca,

Matko Chrystusa Króla,

Chwało Ducha Świętego,

Dziewico, Córko Syjonu,

Dziewico uboga i pokorna,

Dziewico cicha i posłuszna,

Służebnico Pańska,

Matko Pana,

Złączona z Odkupicielem,

Pełna łaski,

Źródło piękna,

Wszelkich cnót Skarbnico,

Dojrzały Owocu zbawienia,

Doskonała Uczennico Chrystusa,

Najczystszy Obrazie Kościoła,

Niewiasto, nowa Ewo,

Niewiasto w słońce odziana,

Niewiasto w gwiazd koronie,

Pani hojna,

Pani łaskawa,

Pani nasza,

Radości Izraela,

Blasku Kościoła świętego,

Ozdobo rodzaju ludzkiego,

Orędowniczko łaski,

Służebnico miłosierdzia,

Wspomożycielko ludu Bożego,

Królowo miłości,

Królowo miłosierdzia,

Królowo pokoju,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo Wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo wniebowzięta,

Królowo Polski,

Królowo świata,

Królowo nieba,

Królowo wszechrzeczy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

 

 P. Módl się za nami, chwalebna Matko Pana.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 Módlmy się. Miłosierny Boże, wysłuchaj pokorne prośby sług swoich, którzy uroczyście uznają Twoją służebnicę, Najświętszą Maryję Pannę, za swoją Matkę i Królową † i daj nam, abyśmy służąc Tobie i bliźnim na ziemi, * zasłużyli na przyjęcie do wiecznego królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

Źródło: Obrzęd koronacji wizerunku NMP, s. 28-30. Wezwania "Kyrie... Christe..." na początku litanii, skrót "P." w wersecie końcowym oraz wezwanie "Módlmy się" w drugiej oracji wg uchwały ujednolicającej uchwały nr 26/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020.

 

O Boże mój, wierzę w Ciebie ("Modlitwa Anioła" z Fatimy)

                                                                               Modlitwa uwielbienia Najświętszego Sakramentu

 

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

 

O Krwi i Wodo (Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia)

 

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufam Tobie.

Modlitwę tę można odmawiać wraz z innymi modlitwami w Godzinie Miłosierdzia, także przed lub po Koronce do Bożego Miłosierdzia.

 

O mój Jezu (Akt strzelisty z Fatimy)

 

Do odmawiania po każdym dziesiątku różańca.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Tytuł redakcyjny i rubryka wg Sekretariatu Fatimskiego, zgodnie z Listem Apostolskim "Rosarium Virgnis Mariae" Jana Pawła II, nr 35.

 

Ojcze nasz (Modlitwa Pańska)

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. (Amen.)

Końcowe "Amen" (KKK 2856) używane jest w formułach pozaliturgicznych, np. w Różańcu NMP lub Koronce do Bożego Miłosierdzia itp. Opuszcza się je w formułach liturgicznych, gdzie po Modlitwie Pańskiej następuje inna oracja skierowana do Boga Ojca.

 

Pod Twoją obronę

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Za odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust cząstkowy (WO, nad. 17 § 2.3, s. 64.66).

 

Pomnij, o najświętsza Panno (Modlitwa św. Bernarda)

 

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O, Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Za odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust cząstkowy (WO, nad. 17 § 2.3, s. 64.66).

 

Wieczny odpoczynek

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Brzmienie wg uchwały nr 26/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020. Za odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust cząstkowy za dusze czyśćcowe (WO, nad. 29 § 2.2, s. 78).

 

Witaj, Królowo

 

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Brzmienie wg uchwały nr 26/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020. Za odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust cząstkowy (WO, nad. 17 § 2.3, s. 64.66.).

 

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Brzmienie wg uchwały nr 26/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020.