niedziela, 14 lipca 2024 r. imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Święty Józefie, dany za ojca Synowi Bożemu,
wspieraj nas w naszym zatroskaniu o rodzinę,
o zdrowie i pracę, po wszystkie
dni naszego życia i racz nas wspomagać
w godzinę śmierci naszej.

Multimedia

Msza św. - niedziela 11:30

 Modlitwy


Modlitwy do Św. Michała Archanioła


  1. Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw

niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu

rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego,

szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą

Bożą strąć do piekła. Amen.

 

  1. Święty Michale Archaniele, Aniele pokoju, zejdź do domostw

naszych rodzin. Tu wrogie siły zakłócają pokój między rodzicami a

dziećmi i dzieci między sobą. Wśród trudności i zamętu doczesnego

życia z wielu ognisk domowych ulotniła się atmosfera pogody i harmonii.

Zniknęła jedność wśród małżonków i pełne czci przywiązanie dzieci do

rodziny. Ukochany Patronie nasz, wskrześ pokój w rodzinach, umocnij

go w nich i strzeż nigdy nie przedawnionych praw Bożych. Bądź

w nich ostoją władzy rodzicielskiej, podporą i wykonawcą słusznego

autorytetu. Wzywamy Cię. Przyczyń się za nami!

 


Modlitwa za Ojczyznę


Modlitwa ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas

nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej

naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna - chwałę

przynosiła imieniowi Twojemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, Wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką

miłość ku braciom i naszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi

Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące,

by wedle woli Twojej ludom sobie powierzonym mądrze i

sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego.Amen.


Modlitwy za kapłanów

Modlitwa Papieża Benedykta XVI na Rok Kapłański

Panie Jezu Chryste, w św. Janie Marii Vianneyu zechciałeś obdarzyć Kościół szczególnym obrazem Twojej pasterskiej miłości. Pomóż nam w jego bliskości i z pomocą jego przykładu owocnie przeżyć ten Rok Kapłański. Spraw, abyśmy nauczyli się od świętego Proboszcza z Ars odnajdywać radość w długim pozostawaniu na adoracji przed Najświętszym Sakramentem; abyśmy poznawali, jak proste i bliskie jest Twoje słowo, które nas prowadzi; z jaką łagodnością Twoja Miłość przygarnia skruszonych grzeszników; jak bardzo trzeba strzec się szatana i z nim walczyć.

Panie Jezu Chryste spraw, aby nasza młodzież mogła nauczyć się przez przykład świętego Proboszcza z Ars, jak bardzo jest potrzebna pokorna i chwalebna posługa kapłańska, którą Ty pragniesz powierzyć każdemu, kto otworzy się na Twoje wezwanie. Jak niegdyś w Ars, niech również w naszych parafiach dzieją się cuda łaski, jakich dokonasz, gdy kapłan będzie potrafił „wprowadzić miłość w życie swojej parafii”. Niech chrześcijańskie rodziny czują się częścią Kościoła, gdzie zawsze mogą odnaleźć Twoich kapłanów. Niech przywiązują wagę do tego, aby swoje domy uczynić tak pięknymi jak Kościół. Spraw, aby miłość naszych Pasterzy wzbogacała i rozpalała miłość u wszystkich wierzących, aby dzięki temu wszystkie powołania i charyzmaty darowane przez Ducha Świętego zostały przyjęte i właściwie docenione.

A nade wszystko, Panie Jezu, udziel nam gorącego zapału i szczerego serca, abyśmy zwracali się do Twojego Ojca Niebieskiego, tak jak czynił to św. Jan Maria Vianney:

„Kocham Cię, o mój Boże, i moim jedynym pragnieniem jest
kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia.
Kocham Cię, o Boże nieskończenie godny miłości,
i wolałbym raczej umrzeć, kochając Ciebie,
niż nawet przez chwilę żyć bez Twojej miłości.
Kocham Cię, Panie, i jedyna łaska, o którą Cię proszę,
to ta, abym mógł kochać Cię wiecznie.
Boże mój, jeśli mój język nie jest w stanie powtarzać w każdej chwili, że Cię kocham,
to chciałbym, aby moje serce powtarzało Ci to z każdym moim oddechem.
Kocham Cię, mój Boski Zbawicielu,
bo za mnie zostałeś ukrzyżowany
i pozwalasz mi tu na ziemi być ukrzyżowanym dla Ciebie.
Boże mój, udziel mi łaski, abym umarł w Twojej miłości
i z tą pewnością, że Ciebie kocham. Amen."


Robotnicy żniwa Pańskiego – Jan Paweł II

O JEZU, Dobry Pasterzu, wzmocnij ducha we wszystkich wspólnotach parafialnych, w kapłanach i diakonach, zakonnikach oraz konsekrowanych i świeckich misjonarzach, zgodnie z potrzebami całego świata, który obdarzasz miłością i pragniesz jego zbawienia. W szczególny sposób powierzamy Ci naszą wspólnotę parafialną; wytwórz w niej duchową atmosferę właściwą pierwszym chrześcijanom, aby stała się wieczernikiem modlitwy, w którym miłościwie spłynie na nas moc Ducha Świętego i Jego dary. Wspomagaj naszych proboszczów i osoby konsekrowane.

Kieruj krokami tych, którzy hojnie odpowiedzieli na Twoje wezwanie i przygotowują się do Życia Zakonnego lub do Posługi Ewangelizacyjnej. Skieruj Swoje miłościwe wejrzenie na wielu prawomyślnych młodych ludzi i zaproś ich do pójścia za Tobą. Pomóż im zrozumieć, że tylko w Tobie mogą osiągnąć swoje spełnienie.

Te wielkie pragnienia Twojego Serca powierzamy przemożnemu wstawiennictwu Maryi, Matki, która jest Wzorem wszystkich powołań, i błagamy Cię o utwierdzenie naszej wiary w pewności, że OJCIEC wysłucha tego, o co Go, zgodnie z Twoimi wskazaniami, prosimy. Amen


Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazywany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka,
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą,
Jezu, Kapłanie wielki,
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
Jezu, Kapłanie naszego wyznania,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku,
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,.
Jezu, Kapłanie wierny,
Jezu, Kapłanie miłosierny,
Jezu, Kapłanie dobroczynny,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały,
Jezu, Kapłanie który wszedłeś do nieba,
Jezu, Kapłanie siedzący po prawicy Majestatu na wysokości,
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga,
Jezu, Kapłanie któryś nam otwarł drogę nową i żywą,
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją
Jezu, Kapłanie któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga,
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
Jezu, Ofiaro święta,
Jezu, Ofiaro niepokalana,
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga,
Jezu, Ofiaro przejednania,
Jezu, Ofiaro uroczysta,
Jezu, Ofiaro chwały,
Jezu, Ofiaro pokoju,
Jezu, Ofiaro przebłagania,
Jezu, Ofiaro zbawienia,
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła,
Jezu, Ofiaro od założenia święta ofiarowania,
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki,

Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu.
Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła,
Od grzechu świętokradztwa,
Od ducha niepowściągliwości
Od pogoni za pieniądzem,
Od wszelkiej chciwości,
Od złego używania majątku kościelnego,
Od miłości świata i jego pychy,
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic,
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje,
Przez święte namaszczenia Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił Cię Kapłanem,
Przez Twojego kapłańskiego ducha,
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego,
Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną, wybaw nas Jezu.
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą
Przez boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów,
Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy,
wysłuchaj nas Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego,
Aby usta kapłanów strzegły wiedzę,
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył,
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił,
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył,
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy,
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili,
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości,
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył,
Kapłanie i ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się: Boże, uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy, lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem Trwającym na modlitwie i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Modlitwa Jana XXIII za kapłanów

O Jezu, Wieczny Kapłanie, który zapaliłeś w świecie płomień nigdy nie gasnący! Dozwól uczestniczyć w niepokojach Twego Boskiego Serca tym, którzy zostali wybrani na pasterzy. Tym duszom szlachetnym, którym udzieliłeś pełni kapłaństwa, daj łaskę przynoszenia Ci zaszczytu w Twym świętym Kościele. Obok nich zaś pomnażaj nieustannie liczbę nowych i żarliwych apostołów Twego Królestwa, dla zbawienia wszystkich narodów.

O Panie, spraw, aby w pokoju i pracy w niezamąconym ładzie, ludy i narody żyły w pomyślności, z Twym nie mającym granic błogosławieństwem, i aby Kościół Twój stale rozszerzał pomyślnie swoją zbawienną misję. Ocal, Panie, lud Twój i błogosław dziedzictwu Twojemu: rządź nim i prowadź go po wieczne czasy. Amen.


Modlitwa za kapłanów

Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje Słowo i działali w Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. Prosimy Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich kapłaństwo ujawniało Twoją obecność w Kościele. Ponieważ są naczyniami z gliny, modlimy się, aby Twoja moc przenikała ich słabości. Nie pozwól, by w swych utrapieniach zostali zmiażdżeni. Spraw, by w wątpliwościach nigdy nie poddawali się rozpaczy, nie ulegali pokusom, by w prześladowaniach nie czuli się opuszczeni. Natchnij ich w modlitwie, aby codziennie żyli tajemnicą Twojej śmierci i zmartwychwstania. W chwilach słabości poślij im Twojego Ducha. Pomóż im wychwalać Twojego Ojca Niebieskiego i modlić się za grzeszników. Mocą Ducha Świętego włóż Twoje słowo na ich usta i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, a przygnębionym i zrozpaczonym - uzdrowienie. Niech dar Maryi, Twojej Matki, dla Twojego ucznia, którego umiłowałeś, będzie darem dla każdego kapłana. Spraw, aby Ta, która uformowała Ciebie na swój ludzki wizerunek, uformowała ich na Twoje podobieństwo, mocą Twojego Ducha, na chwałę Boga Ojca. Amen.


Modlitwa o uświęcenie kapłanów

Boże Trzykroć Święty, Ty wybierasz i powołujesz ludzi, aby służyli Twojemu ludowi jako jego pasterze. Spójrz na wszystkich kapłanów Kościoła i odnów w nich łaskę Sakramentu Święceń. Niech Duch Święty, którym wówczas zostali napełnieni, ożywia w nich łaskę świętości, aby ich posługiwanie i życie było święte. Niech będą zapatrzeni w Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana i Dobrego Pasterza i naśladują Go sercem wspaniałomyślnym, czyniąc ze swojego życia dar dla Ciebie i dla Kościoła.

Matko Najświętsza, Matko kapłanów, wstawiaj się za nimi u Twojego Syna.
Do Niego oni należą! Spraw, aby byli święci sercem i ciałem oraz aby byli wierni powołaniu, jakim zostali obdarowani. Umacniaj tych, którzy są słabi i prowadź ich do Chrystusa! Poślij im dobrych aniołów, którzy ich podźwigną ze słabości. Uproś wszystkim głęboką wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość oraz głębokie poczucie świętości Boga i tego, co Boże. Amen.


Modlitwa za kapłanów

O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do swoich apostołów: „Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proście przeto Pana żniwa, ażeby zesłał robotników na żniwo swoje". Oto przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać robotników na żniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do świętego Twojego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków do swojej świętej służby wezwałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali; strzeż ich od niebezpieczeństw świata, udziel im ducha rady i pomocy, ducha wiedzy i pobożności i napełnij ich duchem swej świętej bojaźni, ażeby łaską kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem nauczali nas postępować drogą przykazań Twoich i doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Modlitwa za kapłanów do św. Jana Marii Vianneya

Święty Janie Mario Vianneyu z podziwem wspominamy twoje oderwanie się od rzeczy doczesnych, głęboką pokorę i akceptację upokorzeń; twoje męstwo w przeciwnościach i atakach szatana; twoją czystość, zjednoczenie z Bogiem i miłość do Eucharystii; twoje współczucie dla wszystkich ludzi, zwłaszcza dla chorych, ubogich i grzeszników. Przyjdź z pomocą kapłanom z naszej parafii (diecezji) w dążeniu do nabycia tych cnót, którymi ty na co dzień żyłeś, tak aby mogli stać się kapłanami według Bożego Serca. Amen


Modlitwa za kapłanów

Panie Jezu, wraz ze świętym Janem Marią Vianneyem powierzamy Ci wszystkich kapłanów,
tych, których znamy, których spotkaliśmy,
tych, którzy nam pomagali, i których nam dajesz obecnie, jako naszych pasterzy.

Ty wezwałeś każdego z nich po imieniu.
Dziękujemy Ci za nich i prosimy Cię:
zachowaj ich w wierności Tobie.
Ty, który ich uświęciłeś, aby w Twoim imieniu pełnili dla nas posługę pasterską, daj im siłę, ufność i radość z wypełnianej misji.

Niech Eucharystia, którą sprawują,
umacnia ich i daje im siłę do ofiarowania się Tobie, za nas i za zbawienie świata.
Zachowaj ich w Twoim Miłosiernym Sercu,
by zawsze byli świadkami Twego przebaczenia,
aby wielbili Boga Ojca i uczyli nas
prawdziwej drogi do świętości.

Dobry Ojcze, wraz z nimi ofiarujemy się
Chrystusowi dla dobra Kościoła.
Niech żywy w nim będzie misyjny zapał
dzięki tchnieniu Twojego Ducha.
Naucz nas szanować i kochać wszystkich kapłanów oraz przyjmować ich posługę
jako dar pochodzący od Ciebie,
abyśmy razem z nimi jeszcze lepiej służyli
dziełu zbawienia wszystkich ludzi.
Amen.


Modlitwa za kapłanów

Panie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi. Ty, powierzyłeś kapłanom Najświętszy Sakrament, skarb swojego Stworzenia, oddając w ich ręce władzę nad samym sobą.

Ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów, aby mu byli podporą w trudnościach, braćmi w potrzebach, aby Ciebie słowem, czynem, miłością wprowadzali w serca ludzkie i trudy codziennego życia.

Spraw, aby serca kapłańskie, myśli i ręce pozostały czyste, pokorne i zawsze gotowe do posługi. Niech będą odbiciem Twego Świętego Oblicza, niech pozostaną wierni Tobie, Twojemu Kościołowi i swojemu powołaniu, aż do ostatniej chwili swego życia. Amen.


 

Modlitwy o nowe powołania kapłańskie

Modlitwa o powołania papieża Pawła VI

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli tak jak Ty powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją ofiarę.

Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości; spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu, na ziemi, Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne - Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się w służbie Kościołowi oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.

O powołania według Modlitwy Pańskiej

OJCZE NASZ...

Ojcze wszystkich ludzi, Twój Syn, Jezus Chrystus, przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam łaskę bycia Twoimi dziećmi i wołania do Ciebie: „Ojcze nasz". Niech to wołanie będzie zawsze żywe we wszystkich ludziach: braciach i siostrach, i ożywia nas w dążeniu do zjednoczenia z Tobą.

KTÓRY JESTEŚ W NIEBIE...

Nie zostawiłeś nas sierotami, bo dałeś nam swojego Syna - Jezusa Chrystusa, a w Nim i siebie samego. Daj nam kapłanów, którzy prowadzić nas będą do Ciebie, który jesteś w niebie. Daj nam kapłanów, którzy będą Ciebie wraz z Synem i Duchem Świętym uobecniać w swoim życiu i posługiwaniu w Twoim Kościele.

ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE...

Niech Twoje imię będzie znane wszystkim narodom i ludziom. Spraw, aby nam na tym zależało. Daj nam kapłanów, którzy Twoje imię będą głosić, w Twoim imieniu błogosławić, przebaczać, przywracać godność człowiekowi. Daj nam kapłanów, którzy z zapałem, z miłością będą głosić Twoje imię, Twoją miłość tak, aby wszystkie ludy i narody Cię poznały i pokochały.

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE...

Królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju, aby wszelkie stworzenie wyzwolone z zepsucia mogło uczestniczyć w wolności i chwale Twoich dzieci. Niech Twoje Królestwo dociera do wszystkich ludzi przez tych, których wzywasz do kapłaństwa i życia zakonnego, niech dociera przez rodziców do dzieci, by przyjęły Twoje wezwanie i poszły drogą powołania, jakie do nich kierujesz dla dobra Kościoła, świata i każde go człowieka. Daj nam kapłanów, którzy będą głosić Twoje Królestwo z gorliwością i czynić ludzi Jego uczestnikami.

BĄDŹ WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI...

Ty pragniesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Posyłaj nieustannie w Twoim Kościele kapłanów i osoby konsekrowane, aby nauczali ludzi Twoich dróg prawdy i miłości, które prowadzą do nieba. Niech ci, których powołujesz i posyłasz, szukają i wypełniają Twoją wolę, by wszyscy, którzy ich słuchają i idą za nimi, doszli do szczęśliwego celu, do Twojego domu w niebie. Powołuj spośród nas tych, którzy pełniąc Twoją wolę, wniosą w ten świat i w nasze życie pokój, nadzieję i miłość. Niech skierują ten świat na drogę rozwoju, a uchronią od degradacji godność człowieka. Daj nam kapłanów wrażliwych na Twoją wolę i oddanych Tobie w służbie braciom tak, byś w nich doznał chwały.

CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO DAJ NAM DZISIAJ...

Nie dozwól, aby komukolwiek brakło chleba na co dzień, nie dozwól, aby komukolwiek brakło chleba Ewangelii dla ducha oraz chleba dla ciała. Otwórz nasze serca i ręce na potrzeby naszych braci i sióstr. Daj nam kapłanów, przez których będziesz nas karmił chlebem z nieba, Ciałem Twojego Syna Jezusa Chrystusa w drodze do nieba. Daj nam głód Twojego chleba, głód Eucharystii. Daj nam kapłanów z sercami i rękami pełnymi miłości, obdarzającymi Twoim pokarmem. Nie dopuść, aby brakło kapłańskich rąk niosących pokarm, którego świat dać nie może.

I ODPUŚĆ NAM NASZE WINY, JAK I MY ODPUSZCZAMY NASZYM WINOWAJCOM...

Ty przez swojego Syna Jezusa Chrystusa dałeś Apostołom władzę odpuszczania grzechów. Daj Twojemu Kościołowi kapłanów, którzy w sakramencie pokuty i pojednania będą odpuszczać grzechy i jednać z Tobą, Boże, i z Kościołem. Daj nam kapłanów na drogach naszego życia, abyśmy w naszych słabościach mogli doświadczać Twojego miłosierdzia i zawsze żyli zjednoczeni z Tobą. Daj nam kapłanów, którzy będą głosić Twoją przebaczającą miłość, wzywającą do przebaczenia braciom, tak jak Ty nam przebaczyłeś w Twoim Synu Jezusie Chrystusie. Daj nam kapłanów, którzy nas nauczą, jak żyć w miłości z wszystkimi, a szczególnie z tymi, którzy czynią się naszymi nieprzyjaciółmi. Uczyń nas ludźmi pojednania, a uchroń od stawania się ludźmi podziałów. Daj nam kapłanów, sługi pojednania.

I NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE...

Daj nam siłę, abyśmy nie ulegli pokusie jakiegokolwiek oddalenia od Ciebie, Ojcze. Daj nam kapłanów, którzy nauczą nas rozróżniać dobro od zła i pomogą nam wybierać zawsze dobro. Daj nam kapłanów pełnych Ducha Świętego, zdolnych do rozeznania duchowego pośród różnych głosów i propozycji, jakich doświadczamy w naszej codzienności. Daj kapłanom odwagę i moc w walce z wszelkim złem i uchroń ich od ulegania wpływom świata. Uczyń ich natomiast pasterzami, zatroskanymi o prawdziwe dobro Twojego Kościoła i każdego człowieka.

Panie, przyszedłeś do wszystkich. Jeńcom przyniosłeś wolność, płaczącym radość, a skłóconemu światu pokój. Uczyłeś nas, jak z ruin budować nowy świat. Będąc Bogiem - obmywałeś stopy człowieka. Byłeś wszystkim dla wszystkich. W dzień nauczałeś odważnych, a wieczorem przyjąłeś Nikodema. Ludziom z marginesu społecznego podawałeś Boską dłoń, prosząc, by wrócili do Ojca. Jadałeś z celnikami, dyskutowałeś z faryzeuszami.

Chryste, dzisiejszy człowiek nie mniej niż ówczesny pragnie szczęścia, miłości, pokoju, równie silnie chce poznać cel swojego życia. Świat potrzebuje serca. Zapal w młodych umysłach entuzjazm Bożej miłości, sprawiedliwości i łaski. Poślij ich do ludzi wszystkich ras i przekonań, aby powiedzieli im o Twojej miłości. Daj im odwagę pierwszych Apostołów, aby świadczyli życiem, że należą do Ciebie, że zawierzyli Twojej Miłości.

Niech przykładem swego życia nauczą ludzi podawać dłonie do zgody, dzielić dach, chleb i serce. Niech przez ich głoszenie słowa świat zobaczy ubóstwo betlejemskiej groty, Twe ręce spękane od pracy, a wreszcie krzyż Golgoty i przekona się, co uczyniłeś, byśmy znowu mogli być dziećmi Boga.

Powołani, by świadczyć o Tobie przed całym światem, niech dają z siebie wszystko, na co ich stać. Powołanym ukaż tragiczny kontrast komfortowych willi i nędzy robotniczych przedmieść. Pokaż im chorych, kaleki, bezrobotnych i ich głodujące rodziny, pokaż skrzywdzonych niesprawiedliwymi prawami. Każ im walczyć o godność człowieka, o poszanowanie jego prawa do wolności osobistej i samostanowienia. Pokaż im wreszcie, że ewangelizacja rozpoczyna się na kolanach przed Tobą, który jesteś ponad wszystkim i poza którym nie ma nic.

Spraw, by człowiek poznał, że za miłość płaci się miłością. Ty, o Panie, który powołujesz do swojej winnicy, wzbudź w wielu sercach entuzjazm Twojej Miłości, aby zapragnęli Cię kochać bez granic i Tobie oddali swoją młodzieńczą miłość. Daj im moc, aby wyrzekli się tego, co przyziemne, świadczyli swym życiem o Tobie. Niech przez ich posługiwanie świat pozna, że zgrzeszył, nie odpowiadając na Bożą Miłość, najpełniej objawioną w Tobie, Nauczycielu ludzkości. Powołanych zaś utwierdzaj w miłości i prawdzie, aby wszyscy poznali i wielbili naszego Ojca, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym. Amen.


Modlitwa o powołania

Panie Jezu Chryste, Ty posyłasz na świat swoich apostołów, ciągle powtarzając ostatnie polecenie: „Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody".

Do Ciebie, Panie, wołamy - daj nam nowych pasterzy, otwórz przez Ducha Twego serca ludzi młodych, którzy usłyszą do siebie skierowane Twoje słowa: „Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników mało".

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z błaganiem - daj nam wiernych pasterzy, słyszących Twój głos, nienagannych, którzy by nade wszystko czuwali nad Twoim Kościołem, którzy by umieli głosić słowo w każdy czas, dogodny czy niedogodny... Daj pasterzy, którzy rozumieją, co to jest Kościół żywy, Kościół w marszu i którzy nie będą czekali w pustych kościołach, ale wyjdą do ludzi. Panie, poślij godnych robotników, bo żniwo jest wielkie.

Poślij robotników na żniwo swoje

Panie Boże, Ty wiesz, jak wielkie żniwo czeka na robotników. Prosimy Cię, Panie żniwa, abyś wyprawił robotników swoich.

Pozwól nam dostrzegać potrzeby ludzi żyjących na świecie w naszych czasach: głód, jaki trawi, to nie głód chleba, a pragnienie wody to pragnienie słowa.

Posyłaj robotników dobrze przygotowanych, którzy widzą zakres swoich możliwości, we właściwą stronę skierują swe kroki i zbiorą plony na chwałę Twego świętego imienia.

Wierzymy, że Ty mocą swoją przez ich ręce przekształcisz naszą słabość w siłę, naszą nieudolność w skuteczność, nasze wahanie w pewność.

Panie Boże, prosimy Cię, poślij robotników na żniwo swoje.


Modlitwa o świętych kapłanów

Jezu, Dobry Pasterzu, któryś przyszedł szukać i zbawiać, co zginęło, błagamy Cię pokornie, poślij robotników do winnicy Twojej! Poślij godnych kapłanów do Twego świętego Kościoła. Spraw, aby wszyscy, których od wieków do Twej świętej służby kapłańskiej wybrałeś, podążyli za Twym głosem, aby żaden niepowołany nie wszedł na drogę świętego kapłaństwa.

Wzmacniaj wszystkich kapłanów w ich powołaniu i błogosław ich trudy i prace. Spraw, aby byli solą ziemi, która chroni od wszelkiego zepsucia, by byli światłem świata, które wszystkim wiernym słowem i przykładem przyświeca. Udziel im łaskawie mądrości, cierpliwości i mocy, aby Twoją chwałę głosili i królestwo Twoje w ludzkich sercach szerzyli, a dusze ich pieczy powierzone prowadzili do królestwa niebieskiego. Amen.


Modlitwa o Bożych szaleńców

Powołaj nam «szaleńców»,
którzy poświęcą się bez reszty,
którzy zapomną o sobie,
którzy kochają inaczej niż tylko przez słowa,
którzy oddają się prawdzie aż do ostatka.
Potrzebni są nam «szaleńcy»,
bezinteresowni,
ofiarni,
gotowi na wszystko;
otwarci na potrzeby bliźnich.
Potrzebni są nam «szaleńcy»
od zaraz,
zauroczeni prostym życiem,
kochający pokój,
czyści w swoich intencjach,
zdecydowani nigdy nie zdradzić,
miłujący -
gotowi przyjąć każde zadanie,
wyjechać dokądkolwiek bądź;
posłuszni,
żywiołowi i wytrwali,
cisi i niestrudzeni.
Boże, powołaj nam «szaleńców»!


Modlitwy za rodziny

 AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ RODZINIE

 Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, przyszedłeś na świat, aby go

oświetlić Swoją nauką i własnym przykładem. Większość swego życia

ziemskiego spędziłeś w ubogim Domku Nazaretańskim, w pokornym

poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę Rodzinę, która

miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin.

Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się Tobie dzisiaj oddaje i

poświęca. Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twej świętej bojaźni, pokoju,

zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do Boskiego

Wzoru Twojej Świętej Rodziny i w ten sposób wszyscy razem, bez

wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście.

Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne

miłości wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi

i wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwo.

Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj

nas Swoją modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych

potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i Tobą chwalić Jezusa, naszego

Boskiego Zbawiciela przez całą wieczność. Amen.

(Modlitwa Papieża Leona XIII)Modlitwa za rodzinę

 Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi,

Ojcze, który jesteś Miłością i życiem, spraw aby każda rodzina przez

Twego Syna, Jezusa Chrystusa, Narodzonego z Niewiasty, i przez

Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości

dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało

w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju

w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu

Małżeństwa okazała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,

przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie, błagamy

Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, ażeby Kościół

wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo

w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa Pana naszego,

który jest Drogą, Prawdą i życiem na wieki wieków.

Opiekunko Rodzin! Zawierzamy Ci wszystkie rodziny w Polsce;

niech w łączności z parafią, wspierane prawem państwowym, pielęgnują

miłość i przebaczenie.Amen.

 


Modlitwa małżonków

Boże, to dzięki Tobie istnieje na świecie miłość i wspólnota pomiędzy

ludźmi. Prosimy Cię, abyśmy jako mąż i żona, jako przyjaciele, jako

bliźni umieli odwzorować poszanowanie, z jakim Jezus Chrystus miłował

ludzi sobie podobnych, abyśmy umieli osiągnąć szczęście zgodnie

z Jego duchem oraz byśmy wierzyli, że Ty jesteś źródłem wszelkiej

miłości, samą miłością, nasz Bóg i nasz Ojciec. Boże, złączyłeś się z

ludźmi poprzez ciało i duszę, jesteś we wspólnocie z każdym z nas.

Prosimy Cię, daj nam dowody Twej wierności w dniach radosnych i w

dniach smutnych. Spraw, abyśmy w imię Twoje mogli zawsze znaleźć

siłę do kochania i szanowania tych, którzy są nam powierzeni, którym

mamy towarzyszyć i dochować wierności przez całe życie aż do śmierci,

aż do wieczności. Amen.


Błogosławieństwo wzajemne małżonków

(pierwszy mąż - kładzie ręce na głowie żony i mówi)

Ponad wszelką miłość łączy nas miłość Boga. Dlatego ja kocham

cię (tutaj mąż wymienia imię żony, żona - męża) w Chrystusie Jezusie,

błogosławię cię, oraz przyrzekam wierność tobie i Bogu i raczej jestem

gotowy(a) umrzeć niż zerwać tę przysięgę miłości. Amen.

(teraz żona powtarza ww. błogosławieństwo)


Modlitwa w intencji małżeństw zagrożonych rozpadem

Kochany ojcze, powołując do istnienia małżeństwo, chciałeś zapewnić

nam najlepszy sposób wypełnienia miłości. Twój Syn Jezus Chrystus

rozpoczął głoszenie zbawczego orędzia od udzielenia wsparcia

małżeństwu i ich przyjaciołom na weselu w Kanie Galilejskiej. Była tam

też Maryja - i to właśnie ona pierwsza spostrzegła, że młody związek

jest poważnie zagrożony. proszę Cię dobry Ojcze, proszę Jezusa i Maryję:

ratujcie wszystkie małżeństwa zagrożone rozpadem. Niezależnie

od przyczyn, proszę aby te małżeństwa w intencji których się modlimy,

mogły być obdarowane cudem zamiany zła w dobro, oziębłości w ciepło,

szorstkości w delikatność, słów przykrych w czułe, oddalenia w

bliskość, smutku w radość, obojętności w pragnienie, aby objawiła się

Twoja chwała i na nowo mogli w Ciebie uwierzyć oni i ich dzieci.

W. Amen.


Modlitwa o łaskę rodzicielstwa

Boże, od którego wszelkie dobro pochodzi. Oddajemy się Tobie

na rodzicielską służbę. Spraw, aby nasza miłość była miłością płodną,

Pobłogosław naszej jedności uczyń ją owocującą. Daj nam zdrowe,

udane dzieci, daj przenieść na nie wszystko, co jest w nas dobrego.

Spraw, abyśmy je dobrze przygotowali do życia ludzkiego i chrześcijańskiego

i do pełnego rozwoju. Błogosław im. Niech będą Twoje od

pierwszej chwili poczęcia. Czuwaj nad nimi. Przygotuj nas do wypełniania

rodzicielskich zadań. Rozszerz nasze serca!. Daj nam ofiarność,

cierpliwość i wyrozumiałość. Naucz nas umiejętności wychowawczych.

Spraw, aby dzieci nasze rosły ku Twojej chwale i wypełniały Twoją wolę.

Matko Najświętsza. Uczyń nas w przyszłości dobrymi rodzicami.Amen


Modlitwa w intencji oczekiwanego dziecka

Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze, Stwórco i Miłośniku życia,

Ty powołujesz nas do kontynuacji Twego stwórczego dzieła. Tobie,

który jesteś Miłością, powierzamy nasze dziecko. Racz obdarzyć je

zdrowiem, pozwól cieszyć się darem Twej łaski i doprowadź je do pełni

życia w Twojej miłości. Spraw, abyśmy wsparci Twoja Łaską wiernie

wypełniali nasze obowiązki i zadania względem dzieci, którymi nas

chcesz obdarzyć. Niech nasza rodzina pod opieką Maryi stanie się

żywym Kościołem Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje

i króluje na wieki.Amen.


Modlitwa rodziców za dzieci

Ojcze niebieski, z dobroci swojej darowałeś nam dzieci. Pozwoliłeś,

byśmy im dali życie doczesne. Spraw, niech podołamy wychować je również do życia wiecznego; wszak bardziej jeszcze niż naszymi – są one dziećmi Twoimi.

Ty od wieków wiesz, co się z nimi stanie. My możemy tylko złożyć

naszą o nie troskę w Twoje ojcowskie ręce, pracując dla nich i starając

się o ich dobro, na ile nas tylko stać.

Cóż pomogłyby nasze starania, gdybyś Ty nie troszczył się o nie?

Cóż znaczyłyby nasze plany, gdybyś Ty o nich zapomniał? Na cóż

zdałoby się nasze czuwanie, gdybyś Ty nie był ich stróżem?

Ojcze spraw, abyśmy nigdy nie zaniedbali czuwania i starań o

nasze dzieci, ale niech również nigdy nie poddajemy się niepokojowi i trwodze.

Daj nam mądrość potrzebną do pokierowania naszymi dziećmi,

cierpliwość w pouczaniu, czujność, by je przez przykład przyzwyczaić

do dobrego, miłość w karaniu, siłę w prostowaniu ich dróg. Błogosław

naszemu wychowaniu. Tobie, dobry Ojcze, pragniemy ufać i służyć Ci

z łaski Chrystusa, Pana naszego.

Matko Najświętsza, Twej macierzyńskiej opiece polecamy dzieci

nasze. Troskliwa Matko z Nazaretu! Zawierzamy Ci nasze dzieci i młodzież,

ich zdrowie fizyczne i moralne, ich wychowanie i kształcenie w

przedszkolach, szkołach i wszystkich uczelniach. Oby znalazły zawsze

kochających i mądrych wychowawców i nauczycieli.Amen.


Błogosławieństwo dzieci przez rodziców

(kładą ręce na głowach dzieci i mówią)

 Panie Boże, nasz Stworzycielu i Ojcze przyjmij naszego syna /

córkę i zachowaj go / ją od zasadzek szatana. Niech zawsze złączony(

a) z Tobą, wzrasta ku Twojej chwale i dobru Kościoła świętego.

(rodzice czynią znak krzyża świętego nad głowami dziecka / dzieci

wypowiadając słowa:)

Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen


Modlitwa dzieci za rodziców

(dziecko / dzieci)

Boże nasz Ojcze, który jesteś w niebie, polecamy Ci naszych

rodziców, strzeż ich na drogach życia od każdego niebezpieczeństwa,

zachowaj w łasce i zdrowiu, uświęć ich miłość i czuwaj nad nimi. Amen.


Błogosławieństwo rodziców przez dzieci

(dziecko / dzieci trzymają ręce na głowach rodziców)

Panie Boże nasz, błogosław naszym rodzicom, ich wysiłkom i

dobrym zamiarom, aby byli wzorem Twojej Miłości.

(dziecko / dzieci czynią znak krzyża świętego nad głowami rodziców

wypowiadając słowa:)

Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen


Modlitwa za mojego chłopca

Boże Ojcze! Postawiłeś na mojej drodze człowieka, któremu

oddałam moje serce i z którym chcę na zawsze związać mój los. Czuwaj

nad tym kochanym. Broń go od niebezpieczeństw. Spraw, aby w

Tobie osiągnął swoją życiową dojrzałość. Uczyń go prawym, mądrym

i dobrym. Daj mu mężne serce, żeby się nie obawiał trudności, lecz

przełamywał je w Imię Twoje. Daj mu siłę, aby potrafi ł władać sobą i

domem, którego będzie głową. Uformuj w nim postawę ojcowską, żeby

znalazł szczęście w obdarowywaniu swoich najbliższych, żeby nie

szukał siebie, ale opiekował się tymi, których mu powierzysz. Uczyń go

narzędziem Twojej Opatrzności. Niech tak jak Ty opiekuje się słabymi

i bezbronnymi. Niech odważnie staje w obronie każdego poczętego

życia. Niech mnie i nasze dzieci prowadzi do Ciebie.

Święty Józefie, Patronie mężczyzn! Broń mego chłopca od pokus

fałszywej męskości. Naucz go opanować zmysłowość i podporządkować

ciało Służbie prawdziwej miłości. Naucz go kochać miłością

czerpaną z Boga. Chroń mego miłego przed alkoholizmem. Spraw,

bym się mogła bezpiecznie oprzeć na moim wybranym. Naucz go

obowiązkowości troski o zakładany dom. Niech tak jak Ty będzie jego

opiekunem. Niech będzie mu ze mną dobrze. Spraw, aby mi był wierny,

żeby się potrafi ł oprzeć pokusie zdrady i dotrzymał swoich przyrzeczeń.

Bądź mu pomocą i wspieraj go w każdej potrzebie. Amen.


Modlitwa za moją dziewczynę

Panie Jezu! Proszę za moją dziewczynę. Błogosław jej. Spraw, by

jej było ze mną dobrze. Nie dopuść, żebym ją kiedykolwiek skrzywdził.

Rozwiń ją do miłości dojrzałej. Przygotuj do roli żony i matki. Daj, żeby

była szczęśliwa, żeby się mogła na mnie oprzeć. Pomóż mi doprowadzić ją lepszą i Bogatszą w łaskę do wiecznego szczęścia. Dopomóż mi osłonić jej niewinność. Chroń ją od pokus. Spraw, by mi była wierna i żeby mnie kochała miłością czerpaną z Ciebie.

Matko Najświętsza! Przygotuj ją do życia miłości. Daj jej postawę

ofiarną. Niech będzie dobra, niech niesie pomoc potrzebującym i opiekuje

się słabym i bezbronnym. Odkryj przed nią cud macierzyństwa.

Naucz ją dbałości o nasz przyszły dom. Niech w służbie na rzecz

rodziny dostrzeże swoje najpiękniejsze zadanie. Niech nie czuje się

ograniczona obowiązkami żony i matki, lecz w wiernym ich wypełnianiu

odnajdzie swoje szczęście. Spraw, żeby była cierpliwa i cicha, żeby

umiała nieść pokój Boży i łagodziła spory. Niech, naśladuje Ciebie i

tak jak Ty wypełnia Matko Boży plan. Amen.


Modlitwa narzeczonych

Ojcze nieskończenie dobry! Dziękujemy, że pozwoliłeś nam się

odnaleźć. Dziękujemy Ci za łaskę naszego porozumienia i za miłość

wzbudzoną w naszych sercach.

Uśmiechasz się Panie, patrząc na naszą radość. Ty nas szykowałeś

do tej chwili od poczęcia. Ty nas formowałeś, żebyśmy rozmiłowali

się w sobie i prowadziłeś za rękę, żebyśmy nie mogli się rozminąć.

Dziękujemy Ci Panie, za Twoją Opatrzność, za to, że ustawicznie

czuwasz nad nami.

Rozwiń, Panie, naszą miłość. Uzdolnij nas do podjęcia Twego powołania.

Chcesz, abyśmy razem związali nasz los i ręka w rękę budowali

wspólne gniazdo. Tobie się powierzamy. Ty nas prowadź i chroń od

wszelkiego zła. W Tobie pragniemy tworzyć wspólnotę i należeć do

siebie na zawsze. Pobłogosław nam Ojcze! Amen.


 

Błogosławieństwo (dzieci) narzeczonych przez rodziców przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa i przed ślubem oraz przy zaręczynach

1. Błogosławieństwo narzeczonych przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa

(Narzeczeni)

Ojcze nieskończenie dobry! Dziękujemy, że pozwoliłeś nam się

odnaleźć. Dziękujemy Ci za łaskę naszego porozumienia i za miłość

wzbudzoną w naszych sercach.

Uśmiechasz się Panie, patrząc na naszą radość. Ty nas szykowałeś

do tej chwili od poczęcia. Ty nas formowałeś, żebyśmy rozmiłowali

się w sobie i prowadziłeś za rękę, żebyśmy nie mogli się rozminąć.

Dziękujemy Ci Panie, za Twoją Opatrzność, za to, że ustawicznie

czuwasz nad nami.

Rozwiń, Panie, naszą miłość. Uzdolnij nas do podjęcia Twego powołania. Chcesz, abyśmy razem związali nasz los i ręka w rękę budowali

wspólne gniazdo. Tobie się powierzamy. Ty nas prowadź i chroń od

wszelkiego zła. W Tobie pragniemy tworzyć wspólnotę i należeć do

siebie na zawsze. Pobłogosław nam Ojcze! Amen.

 

(Na ołtarzyku rodzinnym ustawiamy obraz lub figurkę patrona

przyszłej rodziny. Obok zapalamy świece chrzcielne narzeczonych

związane razem białą wstążką i ozdobione mirtem. Kładziemy również

wiązankę ślubną i wianek z mirtu dla panny młodej (jeśli będzie rzeczywiście

znakiem dojścia w czystości do małżeństwa) oraz gałązki mirtu

z kokardą dla pana młodego. Przygotowujemy także wodę święconą

i kropidło. Na kartoniku piszemy słowa: „Bóg niech was ma w swojej

opiece, a anioł Jego niech wam towarzyszy” (Tb 5,17).)

 

(Czytanie Słowa Bożego)

P. + Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 15, 9—12).

W. Chwała Tobie Panie.

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów:

,,Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w

miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie

trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i

trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was

była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak

jak Ja was umiłowałem’”.

Oto Słowo Pańskie.

W. Chwała Tobie Chryste.

 

Błogosławieństwo wiązanki ślubnej i mirtu (dokonuje ojciec lub matka)

Wszechmogący Boże, Stwórco wszelkiego piękna, pobłogosław

tę wiązankę i mirt, które są znakiem naszej wdzięczności za Twe dobrodziejstwa

i spraw, aby słudzy Twoi, którzy dzisiaj zawrą Sakrament

Małżeństwa, zawsze okazywali Ci wdzięczność za powołanie ich do

wspólnoty życia i miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen.

 

Błogosławieństwo wianka ślubnego (gdy jest on znakiem dojścia

do małżeństwa w czystości)

Wszechmogący Boże, Twe słowo uświęca wszystko, pobłogosław

ten wianek ślubny, który jest znakiem czystości przedmałżeńskiej i zachowaj

tę rodzącą się wspólnotę w czystości małżeńskiej i wzajemnej

wierności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

(Matka przypina córce wianek na głowie).

 

Pan młody wręcza wiązankę ślubną pannie młodej i mówi:

Dziękuję Ci za dar miłości i gotowość pójścia ze mną przez życie.

 

Panna młoda przypina mirt panu młodemu i mówi:

„Gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, - Gdzie ty zamieszkasz, tam ja

zamieszkam, - twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie

moim Bogiem” (Rt 1,16).

 

Młodzi dziękują teraz rodzicom za miłość, wychowanie i wszelkie

dobro oraz klękają przed nimi i proszą o błogosławieństwo na nową

drogę życia. Wszyscy rodzice wyciągają ręce nad ich głowami, a jeden

z nich wypowiada słowa błogosławieństwa:

Boże, Dobry nasz Ojcze, pobłogosław te nasze dzieci, które złączyłeś

w miłości. Niech będą dla świata obrazem miłości Chrystusa i Kościoła.

Dozwól im razem dożyć szczęśliwej starości i obdarz potomstwem, a

błogosławieństwo Twoje Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty niech

im towarzyszy i pozostanie z nimi na zawsze. W. Amen.

Rodzice robią na ich czołach znak Krzyża Świętego i obdarzają

ojcowskim pocałunkiem. Można pokropić pobłogosławione rzeczy i

obecnych wodą święconą.

 

2. Błogosławieństwo przed Ślubem

Przed samym wyjściem z domu do kościoła, obok stołu nakrytego

białym obrusem, na którym ustawiono krzyż i zapalone świece, narzeczeni

proszą wspólnie rodziców o błogosławieństwo:

 

Drodzy rodzice, prosimy Was, abyście nam pobłogosławili na naszą

nową drogę życia.

Narzeczeni klękają przed rodzicami. Następnie każde z rodziców

wypowiada nad nimi błogosławieństwo.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MATKI

Kochane dzieci przyjmijcie matczyne błogosławieństwo. Niech ono

Wam towarzyszy na drodze wspólnego życia, a Maryja, Matka pięknej

miłości, niech Was otoczy swoją opieką. Błogosławię Was w imię Ojca

i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OJCA

Drogie dzieci przyjmijcie ojcowskie błogosławieństwo. Bóg wszechmogący

niech błogosławi Waszą wspólną drogę życia, abyście miłowali

się wzajemnie stanowiąc jedno serce i jedną duszę, a dom, który

założycie podtrzymujcie wspólnym wysiłkiem. Błogosławię Wam w

Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (Kreśli ręką nad głowami

narzeczonych znak Krzyża św.)

 

3. Błogosławieństwo przed Ślubem

Udzielane przez rodziców lub najbliższą rodzinę Młodej Parze jest

tradycyjnym obrzędem w naszym kraju. Najprostszą formą błogosławieństwa

jest wypowiedzenie prostej formuły przez Młodą Parę i każdego

z rodziców. Podczas tego obrzędu Para Młoda powinna uklęknąć

i poprosić o błogosławieństwo :

 

Młoda Para:

„Prosimy was o błogosławieństwo”

Rodzice /kolejno/:

„Udzielam wam błogosławieństwa na nową drogę życia, bądźcie

szczęśliwi i żyjcie w pokoju.” oraz podanie do pocałowania krzyża i

pokropienie wodą święconą.

 

4. Błogosławieństwo przy zaręczynach

Przed modlitwą błogosławieństwa zawierający zaręczyny mogą,

zgodnie z miejscowym zwyczajem, jakimś znakiem wyrazić przyrzeczenie

małżeństwa, np. przez podpisanie dokumentu albo przez przekazanie

sobie pierścionków lub innych darów. Można pobłogosławić

zaręczynowe dary /pierścionki/ przy pomocy następującej formuły:

 

Tak zachowajcie dary, któreście między sobą wymienili, abyście w

swoim czasie dopełnili to, co przyrzekliście sobie przez to wzajemne

obdarowanie.

W: Amen.

 

Modlitwa błogosławieństwa:

Przewodniczący z rękami złożonymi wypowiada modlitwę; kapłani,

czynią to z rękami rozłożonymi:

Wysławiamy Ciebie, Boże, który pobudzasz te swoje dzieci N. i N.

do wzajemnej miłości. Prosimy Cię, umocnij ich serca, aby trwając w

wierze i czyniąc to, co się Tobie podoba, pomyślnie doszli do zawarcia

sakramentalnego małżeństwa. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

 

Kiedy przewodniczy kapłan lub diakon, mówi:

Panie Boże, źródło wszelkiej miłości, dzięki postanowieniu Twojej

Opatrzności tych dwoje młodych spotkało się w życiu. Spraw łaskawie,

aby ci, którzy przygotowują się do sakramentu małżeństwa i proszą

o Twoją łaskę, umocnieni niebiańskim + błogosławieństwem, czynili

postępy we wzajemnym szacunku i szczerze się nawzajem miłowali.

Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

 

albo

Ukochani, synowie i córki, jesteście przekonani do głębi, że żyjąc

łaskami sakramentu małżeństwa - krocząc drogą „niestrudzonej

i szlachetnej miłości” ku tej świętości, do której wszyscy jesteśmy

powołani przez łaskę. I to nie dzięki jakiejś dowolnej zachciance, lecz

dzięki miłości Ojca, który pragnie rozwoju swych dzieci i całkowitego

ich szczęścia. Na drodze do tego celu nie będziecie zostawieni samym

sobie, albowiem Chrystus i Duch Święty nieustannie będą pracować

dla was jak „dwie ręce Boga”. Niech was Bóg Błogosławi.

W. Amen

 

Modlitwa matki w stanie błogosławionym

Boże, Ojcze najlepszy, dzięki Ci składam za stworzenie duszy

nieśmiertelnej dziecięciu, które noszę w moim łonie. Dziękuję również

za Anioła Stróża, którego mu dałeś.

Aniele Stróżu mego dziecka, proszę cię broń je przeciw wszelkim

urazom, zranieniom, chorobom. Strzeż jego rozwoju, aby urodziwszy

się szczęśliwie mogło wzrastać i poznać osobiście Boga i wybrać Go

za swego Pana, a idąc za Nim, mogło wejść do Królestwa niebieskiego,

gdzie wspólnie będziemy Cię wychwalać na wieki wieków.Amen.

 

Błogosławieństwo matek w stanie błogosławionym

Panie, Boże nasz, Stwórco wszelkiego życia, spojrzyj na te matki,

które proszą o Twoje błogosławieństwo dla siebie i swoich dzieci;

napełnij je głęboką radością na widok cudu nowego życia; błogosław

im i otaczaj swoją opieką.

Spraw, aby potomstwo, którego się spodziewają ujrzało światło

tego życia w dobrym zdrowiu. Niech dzieci te wzrastają pod opieką

rodziców, niech od nich doznają miłości, której człowiek tak bardzo w

życiu potrzebuje. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa osób samotnych

Ojcze, który jesteś w niebie, jesteśmy samotni, często starzy i

zmęczeni, życie jest dla nas prawie udręką. Zdaje się nam, że jesteśmy

niepotrzebni. Często nie rozumiemy dzisiejszych ludzi i czujemy się

wśród nich osamotnieni. A przecież nasze serce pragnie jeszcze innym

udzielać miłości, niczego innego już nie posiadamy. Chcielibyśmy się

dostać do Ciebie i do naszych ukochanych, którzy już są u Ciebie.

Chcemy jednak mocno w to wierzyć, że nasze życie ma jeszcze jakiś

sens, ponieważ Ty nam je przedłużasz. Stale spoglądamy na krzyż

naszego Zbawiciela, Pana Jezusa, i z Niego czerpiemy wszelką siłę.

Boże błogosław nasze wysiłki, słabości, tęsknoty i trudy dnia, abyśmy

byli bliżej Twojej miłości. Amen.

 

Błogosławieństwo osób samotnych

Boże w Trójcy Jedyny, błogosław osoby samotne poprzez wstawiennictwo

naszej umiłowanej Matki Maryi, św. Józefa, świętych ich

patronów, Aniołów Stróżów i wszystkich Aniołów, i wszystkich świętych

przez Chrystusa...  Amen.


Modlitwy przed i po posiłku

Modlitwy przed posiłkiem

Modlitwa 1.
.....Pobłogosław, Panie Boże, nas i te dary,
które z Twojej szczodrobliwości spożywać mamy.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Modlitwa 2.
.....Pobłogosław, Panie, nas, pobłogosław ten posiłek,
tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się
chlebem i radością ze wszystkimi.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Modlitwy po posiłku

Modlitwa 1.
.....Dziękujemy Ci, Panie Boże za te dary,
które z Twojej dobroci spożyliśmy.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Modlitwa 2.
.....Dziękujemy Tobie, wszechmogący Boże,
za wszystkie dobrodziejstwa Twoje i za ten pokarm.
Bądź błogosławiony w darach Twoich
i we wszystkich dziełach Twoich,
który żyjesz i królujesz po wszystkie wieki wieków.
Amen.